Bel mij terug!
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Deelname winactie

DEELNAMEVOORWAARDEN HOLLA ROSES WINACTIE RED TACAZZI+
Organisatie
Deze winactie Red Tacazzi+ is een klein promotioneel kansspel van Holla Roses B.V. te Kudelstaart en Dümmen Orange The Netherlands B.V. te De Lier (hierna gezamenlijk de “organisatie”).

Looptijd
De winactie loopt van 6 april 2021 tot 10 mei 2021.

Deelnemers
Deelname staat open voor bedrijfsmatige inkopers van bloemen van 18 jaar en ouder. Consumenten kunnen dus niet meedingen. Door deelname aan de winactie aanvaardt de deelnemer deze voorwaarden.

Hoe kunt u deelnemen?
Maak een selfie van uzelf met een aangekochte fust Red Tacazzi+, zorg dat ons logo mooi in beeld komt en e-mail uw selfie vanaf uw zakelijke e-mailadres naar: info@hollaroses.com o.v.v. Red Tacazzi+ actie.

Bepaling van de winnaars; prijzenpakket
In mei 2021 worden de vijf winnaars door loting bepaald. Iedere winnaar krijgt per e-mail bericht. Over de uitslag wordt verder niet gecorrespondeerd. De prijs is een welnessarrangement voor één persoon. Deze prijs is niet inwisselbaar voor geld en is uitsluitend overdraagbaar aan een familielid in de eerste graad.

Juistheid van gegevens
De organisatie heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de winactie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt. Uitsluiting geschiedt per e-mail. Door uitsluiting verliest de deelnemer zijn of haar aanspraak op een prijs en doet hij/zij dus afstand van enig recht op een prijs.

Promotie met ingezonden selfies; gebruik van portret deelnemer
De deelnemer verleent de organisatie toestemming om zijn of haar naam én de ingezonden selfie voor onbepaalde tijd te gebruiken in commerciële uitingen van de organisatie via welk medium dan ook, daaronder de website(s) en socialemediakanalen van de organisatie. De deelnemer erkent dat hij of zij daarbij dus herkenbaar in beeld is en doet afstand van zijn of haar portretrechten.

Beperking van aansprakelijkheid
De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met de winactie. De organisatie is niet verantwoordelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de winactie maakt. De deelnemer vrijwaart de organisatie tegen aanspraken van derden in verband met niet-nakoming van deze voorwaarden door de deelnemer.

Slotbepalingen
Op de winactie is Nederlands recht van toepassing. De organisatie handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. De organisatie behoudt zich te allen tijde en zonder opgaaf van reden het recht voor de winactie vroegtijdig te beëindigen of deze voorwaarden te wijzigen. Eventuele klachten over deze voorwaarden kunnen uiterlijk 1 juni 2021 worden ingediend bij de organisatie via info@hollaroses.com; na die datum vervalt het recht om een klacht in te dienen. De organisatie zal zich naar beste kunnen inspannen om de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.